Książka Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

13 opinii
179 zł 161.69 zł

Komentarz z orzecznictwem w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Ponadto publikacja omawia także zmiany, w tym m.in. wprowadzone:, ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399), która dotyc

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Michał Błoński

, Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński, Prawo Sądowe, Reforma KPK, Egzamin prawniczy Prawo karne,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381285643


Komentarz z orzecznictwem w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Ponadto publikacja omawia także zmiany, w tym m.in. wprowadzone:
ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399), która dotyczy wykonania wyroku TK z 14.12.2017 r. – dostosowania przepisów ustaw w zakresie określenia granic przeszukania oraz uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej,
ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150), która dotyczy zmian przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny,
ustawą z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1045), która dotyczy zmiany przepisów dotyczących skargi nadzwyczajnej,
ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy Nr 3193), która dotyczy dostosowania przepisów do wyroku TK (K 12/15) i ma na celu przyznanie grupie oskarżycieli posiłkowych ubocznych, których pozbawiono statusu strony w postępowaniu, prawa do zaskarżenia decyzji sądu,
ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy Nr 3134), która dotyczy ustalenia końca biegu terminu, określonego dla dokonania czynności procesowej, gdy koniec tego terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy.
Część I to praktyczny komentarz do Części ogólnej KPK dotyczący dowodów, tj. m.in. z:
wyjaśnień oskarżonego,
zeznań świadka, biegłych, tłumaczy i specjalistów,
opinii biegłych,
kontroli i utrwalania rozmów,
oględzin, otwarcia zwłok, eksperymentu procesowego, wywiadu środowiskowego, zatrzymania rzeczy, oraz
zakazów dowodowych (zupełne i niezupełne bezwzględnie, zakazy związane z prawem odmowy zeznań i zwolnieniem od zeznawania, tajemnice korporacyjne a odmowa zeznań, zakazy związane z niedopuszczalnymi metodami przesłuchania i brakiem swobody wypowiedzi, zakaz zastępowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka).
Część II to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego - do Części szczególnej KPK tj.:
postępowania przygotowawczego,
postępowania przed sądem I instancji,
postępowania odwoławczego.
Każdy Rozdział w komentarzu praktycznym (w Części I i II) zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez fundamentalnych orzeczeń kształtujących praktykę w postępowaniu karnym.

Część III to wzory pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym, m.in.:
wniosek o powołanie biegłego,
wniosek o eksperyment procesowy,
zażalenie na kontrolę rozmów,
wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy,
wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego,
pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia,
wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz
apelacja.